Byggeplassinfo

Se livebilder fra byggekamera nedenfor. Trykk på bilde for å se bilde i full størrelse.

Byggekamera Byggekamera

Fremdriftsplan

Riggplan

PROSJEKT SANNERGATA 2 – INFORMASJON OM BYGGEARBEIDER

Innledning – omfang

Vedal Entreprenør er engasjert av Byggherre Ragde Eiendom for å totalrenovere og bygge på eksisterende bygningsmasse i Sannergata 2, i dag på ca. 20.000 m2 BTA. Det skal gjøres en total innvendig og utvendig rehabilitering av eksisterende bygningsmasse, inkludert full fasadeutskiftning. Nytt areal vil representere ca. 23.700m2 BTA. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise i samarbeid.

Bygget består i dag av en høyblokk og en lavblokk, som er koblet sammen i de nederste etasjene. Det er ni etasjer i høyblokken pluss kjellerplan U1, samt et teknisk bygg på taket. Lavblokken består av fire etasjer pluss kjellerplan U1. Lavblokken skal utvides med et tilbygg med dybde ca. 7,5m mot vest. Høyblokken skal utvides mot Sannergata med et tilbygg på seks etasjer med dybde ca. 5m. Ved etablering av tilbygg til Høyblokken, skal eksisterende terrengnivå på fortau langs Sannergata trekkes helt inn til fasaden. Tilbygget avsluttes på gateplan med en overdekket arkade med dybde ca. 4m. Prosjektet skal overleveres til Ragde Eiendom september 2025.

FREMDRIFT

Tilrigging og Rivearbeider

De innvendige rivearbeidene i Sannergata 2 startet i juli 2023. Da startet man med lettriving av alle etasjer, og fjernet alt av innervegger, tekniske installasjoner og gulvbelegg. Vedal startet med tilrigging for byggeprosjektet samme måned, og brakkerigg, tårnkran og byggeheis ble satt opp utover høsten.

I september startet de konstruktive rivearbeidene, med riving av eksisterende vareheis, innvendige trappeløp, sjakter, m.v. Riving av takkonstruksjoner startet i oktober på høyblokken, og pågår i disse dager på lavblokken. Riving av taket på lavblokken vil ferdigstilles ila. april 2024.

Nye planløsninger og funksjoner medfører en økt belastning på byggets fundamenter. Derfor utføres et omfattende arbeid med forsterkning av eksisterende søylefundamenter. Her koordineres rivearbeid, stålkjernepeling, armering og gjenstøping. Dette arbeidet har pågått siden starten av 2024, og ferdigstilles nærmere sommeren.

Riving og etablering av nye fasader utføres seksjonsvis. Fasadestillas langs første seksjon ble montert november/desember 2023, og siste seksjon settes opp april/mai for riving av siste fasadeparti. Rivearbeidene ferdigstilles i sin helhet mai/juni 2024.

Byggearbeider

Bæresystemet for tilbygget mot Sannergata ble påbegynt i januar 2024, og sto ferdig i mars. Deretter skal det monteres hulldekker over eksisterende nedkjøring på vestsiden av bygget, før man setter opp bæresystemet for det nye tilbygget på Lavblokken. Bæresystem for tilbygget skal stå ferdig ila. mai 2024.

Eksisterende spiraltrapper på Høyblokken er fjernet, og det skal etableres nye innebygde rettløpstrapper på samme plassering (to på østsiden og en på vestsiden). Bæresystemet for disse trappene klargjøres for trappemontasje mot sommeren og utover høsten.

Ny fasade vil i all hovedsak utføres med naturstein, samt glassfasade på mindre seksjoner. For natursteinsfasader bygges først en klimavegg i isolert bindingsverk. Vinduer settes inn, og det gjøres nødvendige tilpasninger før montering av naturstein starter. Tømreren har jobbet med bindingsverket siden januar 2024 og blir ferdig nærmere sommeren. Vindusmontasje følger tett etter, og vil ferdigstilles etter sommeren. Natursteinsfasader starter i månedsskiftet april/mai, og vil ferdigstilles mot slutten av året.

På bakkeplan mot Sannergata vil det etableres glassfasader for utadrettet virksomhet. Glassfasaden monteres på høsten 2024. Arbeidene med å fylle igjen skråningen har pågått siden bæresystemet sto ferdig i mars.

Innredningsarbeider

Frem mot sommeren jobbes det for å tekke tak og sørge for tett bygg. Så snart bygget er tett starter innredningsarbeider. Innredningsarbeidene vil pågå fra juni 2024, og ta ca. ett år. Innredningsarbeidene avhenger av hvilke leietakere som skal inn i bygget. Bygget er ikke fult utleid per april 2024.